Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικής Ζωής


Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς.Το Συμβούλιο δεσμεύεται απέναντί σας σεβόμενη την ιδιωτικότητά σας και επαγρυπνώντας για την ορθή τήρηση και λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας της με σκοπό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής απορρήτου και / ή δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι η ενημέρωση σας σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η εταιρία μας από εσάς, τους σκοπούς και τους τρόπους επεξεργασίας τους, την προστασίας τους, και τα δικαιώματά σας έναντι αυτής της επεξεργασίας, η οποία σε κάθε περίπτωση διενεργείται με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι δε λαμβάνει χώρα καμία αποθήκευση δεδομένων και καμία χρήση αυτών για την οποία δε μας έχετε παρέχει ήδη τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Εντούτοις, προς το σκοπό της απόλυτης διαφάνειας και της πλήρους ενημέρωσής σας σχετικά με τον τρόπο συλλογής, και επεξεργασίας πληροφοριών από το Συμβούλιο, σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τα ακόλουθα:

 • Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε
 • Πρόσβαση τρίτων στα δεδομένα
 • Πώς αποθηκεύουμε και διασφαλίζουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε και για πόσο χρόνο τις διατηρούμε
 • Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς να αποκτήσετε πρόσβαση και να ελέγξετε τις πληροφορίες σας
 • Επικοινωνία με το Συμβούλιο

1. Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε

Συλλέγουμε τις πληροφορίες που εσείς μας παρέχετε με τις αιτήσεις που κάνετε στο σύστημα. Αποθηκεύουμε όλα τα απαραίτητα δεδομένα που χρειάζεται για να διεκπεραιώσουμε την διαδικασία έγκρισης και ανανέωσης των αιτήσεων εγγραφής και ανανέωσης των αδειων Κτηματομεσιτών, Βοηθών και Νομικών Προσώπων (ονοματεπώνυμο, e-mail, αριθμός τηλεφώνων, διευθύνσεις κλπ).

Τα ως άνω συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα, αλλά και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία, τα χρειαζόμαστε ανά περίπτωση και τα επεξεργαζόμαστε προκειμένου, βαση του νόμου, να αποφασίζουμε για την έγκριση/απόρριψη εγγραφης ή/και ανανέωσης άδειας Κτηματομεσιτών, Βοηθών και Νομικών Προσώπων ως επίσης για να σας αποστέλλονται διάφορα αναγκαία ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα.

Τα ανωτέρω στοιχεία αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν και διατηρούνται στο αρχείο μας με τη δική σας συναίνεση, ενώ ανά πάσα στιγμή έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε διαγραφή των στοιχείων σας με e-mail προς το Συμβούλιο.

2. Πρόσβαση τρίτων στα δεδομένα

Δεν εκχωρούμε, μεταβιβάζουμε, κοινοποιούμε ή διανέμουμε δεδομένα σε οιονδήποτε τρίτο χωρίς η συγκατάθεσή σας, παρά μόνο στις περιπτώσεις που σημειώνονται στην παρούσα Πολιτική.

Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν μόνο μέλη του προσωπικού του Συμβουλίου μας που πρέπει να επεξεργαστούν τα δεδομένα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τα Δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν: σε θεσμικά όργανα, Αρχές, δημόσιους φορείς για θεσμικούς σκοπούς, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο.

3. Πώς αποθηκεύουμε και διασφαλίζουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε και πόσο χρόνο τις διατηρούμε

Χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας δεδομένων για να φιλοξενήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε. Το Συμβούλιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του χρήστη και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις περί ασφαλείας που προβλέπονται από τον νόμο για την αποφυγή απώλειας δεδομένων, παράνομης ή παράτυπης χρήσης δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δεδομένα. Χρησιμοποιούμε πολλούς τύπους προηγμένων τεχνολογιών και διαδικασιών ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη.

Το πόσο καιρό διατηρούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς εξαρτάται από τον τύπο των πληροφοριών. Οι πληροφορίες που κρίνονται ως απαραίτητες κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες μας, όπως όνομα, επώνυμο και email, διατηρούνται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που εξακολουθεί να υφίσταται η εγγραφή σας, ενώ ανά πάσα στιγμή μπορεί να ζητηθεί η διαγραφή τους κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική και θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιδιωκόμενων σκοπών. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης ή της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας.

4. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς να αποκτήσετε πρόσβαση και να ελέγξετε τις πληροφορίες σας

Σε κάθε περίπτωση εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζονται και διασφαλίζονται τα ακόλουθα δικαιώματα σας:

 • Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρθρο 12, 13, 14 Γ.Κ.Π.Δ.). Πρόκειται για το δικαίωμα σας να ενημερωθείτε για το τη διατήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στα πλαίσια των σχετικών δικαιωμάτων σας, σας παρέχουμε πλήρη ενημέρωση με την παρούσα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς (άρθρο 15 Γ.Κ.Π.Δ.)
 • Δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που έχουμε για εσάς (άρθρο 16 Γ.Κ.Π.Δ.)
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς (άρθρο 17 Γ.Κ.Π.Δ.)
 • Δικαίωμα να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 Γ.Κ.Π.Δ.)
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας (άρθρο 20 Γ.Κ.Π.Δ.). Πρόκειται για το δικαίωμα να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας είτε σε σας είτε σε άλλον πάροχο υπηρεσιών
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 21 Γ.Κ.Π.Δ.)
 • Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας (άρθρο 7 Γ.Κ.Π.Δ.). Πρόκειται για το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση. Για τν τρόπο της ανάκλησης αναφερόμαστε στο οικείο κεφάλαιο ανωτέρω.
 • Δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή

Επικοινωνία με το Συμβούλιο

Για κάθε ζήτημα που αφορά στην παρούσα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αφορά στη λειτουργία του Συμβουλίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία:

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών
Γωνία Αρμενίας και Λυκούργου 1, 2ος όροφος
2001 Στρόβολος, Λευκωσία
Τ.Θ. 28954, 2084 Λευκωσία

Τηλ: 22666377, 22518451
Φαξ: 22518490

Email: mesitwn@cytanet.com.cy
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας του συστήματος πατώντας ΕΔΩ.